Hướng đến cung cấp nền tảng giao dịch điện tử cho các doanh nghiệp/cửa hàng trong việc thực hiện giao dịch điện tử trực tuyến với các doanh nghiệp khác (Business to Business). Hỗ trợ doanh nghiệp với thông tin, dịch vụ, công cụ và tài nguyên, danh bạ thông tin doanh nghiệp Lâm Đồng. Cung cấp các dịch vụ phát triển kinh doanh cho doanh nghiệp mà trước hết là trong các lĩnh vực: Đào tạo & huấn luyện, Hỗ trợ và tư vấn, Tiếp cận thị trường, Cơ sở hạ tầng, Phát triển sản phẩm, Cung ứng đầu vào. 

PORTALS.VN - Chợ giao dịch điện tử (B2C - Business to Customers) Lâm Đồng - Đà Lạt (thương mại)

Hướng đến cung cấp nền tảng giao dịch điện tử cho các doanh nghiệp/cửa hàng trong việc thực hiện giao dịch điện tử trực tuyến với các doanh nghiệp khác (Business to Business). Hỗ trợ doanh nghiệp với thông tin, dịch vụ, công cụ và tài nguyên, danh bạ thông tin doanh nghiệp Lâm Đồng. Cung cấp các dịch vụ phát triển kinh doanh cho doanh nghiệp mà trước hết là trong các lĩnh vực: Đào tạo & huấn luyện, Hỗ trợ và tư vấn, Tiếp cận thị trường, Cơ sở hạ tầng, Phát triển sản phẩm, Cung ứng đầu vào.

Địa chỉ : 71A/37 Đường 3/2, Phường 4, Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại : 02633817877
Email: contact@hdtgroup.vn.
Top